Tekst jednolity

STATUT
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW
NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Związek zawodowy jest organizacją dobrowolną, niezależną i samorządną w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych.

§2

Miejscem działania i siedzibą związku jest Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie.

§3

1.    Członkiem związku może zostać każdy pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego nie będący nauczycielem akademickim, bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, podstawę stosunku pracy i zajmowane stanowisko.

2.    Członkiem związku może zostać również osoba, która przeszła na emeryturę lub rentę, albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.

3.    Nie traci członkostwa związku były pracownik, który przeszedł na emeryturę lub rentę, albo czasowo pozostaje bez pracy w związku z jej poszukiwaniem.
4.    Przepisy statutu dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio również do osób wymienionych w ust. 2, 3.

§4

Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym statucie zgodnie z zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o związkach zawodowych i innych ustaw oraz ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Związek w swej działalności jest niezależny od organów administracji państwowej i gospodarczej oraz organów kontroli państwowej. Nie podlega nadzorowi i kontroli z ich strony.

§5

Związek posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych statutem i przepisami prawa. Związek działa przez organy prawa wskazane w niniejszym statucie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§6

Celem związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników, w tym:
1.    Obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.    Kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych.
3.    Współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych zakładu, celem pomnożenia funduszu zakładu i jego sprawiedliwego podziału.

4.    Obrona i ochrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników i ich rodzin.

5.    Harmonizowanie działania zakładu pracy z interesami pracowników.

6.    Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej.

7.    Oddziaływanie na rzecz praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich.

§7

Do zakresu działania związku należy w szczególności:
1.    Reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa zakładu pracy, organów administracji państwowej i gospodarczej.

2.    Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw na tle stosunku pracy.
3.    Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez kierownictwo zakładu pracy obowiązków zapewniania pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a także udziału w opracowywaniu planów poprawy warunków pracy.

4.    Zajmowanie stanowiska wobec kierownika zakładu pracy w sprawach dotyczących praw i interesów załogi zakładu pracy, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów pracy, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planu urlopów oraz dotyczących socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb załogi.

5.    Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy.

6.    Zapewnianie w miarę posiadania środków członkom i ich rodzinom możliwości korzystania z wczasów pracowniczych, kolonii, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych oraz odpowiedniego udziału w podziale świadczeń z funduszu socjalnego i innych funduszy zakładu zgodnie z wolą załogi.

7.    Partnerskie współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy oraz organizacjami społecznymi w rozwijaniu działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej w tworzeniu warunków do odpoczynku po pracy, jak również podejmowanie własnych inicjatyw w tym zakresie.

8.    Współuczestniczenie w działaniach dla poprawy opieki lekarskiej i ochrony zdrowia pracowników, ich rodzin, emerytów i rencistów oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

9.    Udzielanie pomocy materialnej członkom związku i ich rodzinom w miarę możliwości i potrzeby.

10.     Zwalczanie niegospodarności, nadużyć i łamania praworządności.

11.     Współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy w sprawach rozwoju racjonalizacji i wynalazczości pracowniczej.

12.     Otaczanie troską, opieką i pomocą rodzin wielodzietnych, emerytów i rencistów.

§8

Dla osiągnięcia powyższych celów i zadań związek dąży przez:

1.    Współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy oraz innymi organizacjami związkowymi.

2.    Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy.

3.    Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych, w tym zakładowych planów społeczno-gospodarczych.

4.    Prowadzenie badań nad warunkami pracy i życia pracowników, w szczególności nad poziomem kosztów utrzymania i warunków socjalno-bytowych.

5.    Realizując cele i zadania Związek umacnia więź władz związku z jego członkami. Związek prowadzi konsultacje oraz zasięga opinii załogi w sprawach o istotnym znaczeniu.

6.    Rozwiązanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień.

§9

1.    W razie sporu zbiorowego związkowi przysługuje prawo organizowania strajku lub innych form protestu z zachowaniem przepisów ustawy o związkach zawodowych.

2.    Strajk traktuje się jako środek ostateczny w przypadku nie doprowadzenia do rozstrzygnięcia sporu zbiorowego w trybie przewidzianym ustawą o związkach zawodowych.

§10

Związek może podjąć się obrony praw pracownika nie zrzeszonego w związku na zasadach określonych dla członków, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

Członkostwo związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji członkostwa.

§12

Członkostwo związku ustaje wskutek:

1.    Dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie.

2.    Skreślenie z listy członków na skutek:

1)    niepłacenia składek przez okres 3-ch miesięcy,
2)    wykluczenia ze związku,
3)    zgonu.

§13

Członek związku ma prawo:

1.    Uczestniczyć w ogólnych zebraniach związku.

2.    Wybierać i odwoływać członków organów związku oraz być wybieranym do tych organów z zastrzeżeniem §21 ust.1, pkt.5.

3.    Korzystać z porad i pomocy prawnej związku w ochronie swych praw o interesów pracowniczych.

4.    Korzystać z pomocy socjalnej i materialnej związku oraz urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji związku.

5.    Oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka związku i organów związku, wnioskować o zmianę organów lub odwołania członków tych organów z pełnionej funkcji.

6.    Być na bieżąco informowanych o wszelkich decyzjach i innych działaniach organów związku w formie i trybie ustalonym przez Zebranie Członków Związku.

7.    Brać udział w zebraniach, podczas których organy związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

8.    Występowanie z wnioskami i postulatami do organów związku.

9.    Brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanych przez związek.

10.    Korzystać ze świadczeń statutowych związku z tytułu:
–    urodzenia dziecka,
–    zgonu członka rodziny członka związku,
–    odejścia na emeryturę lub rentę członka związku,
Wysokość świadczeń ustala zarząd związku.

§14

Członek związku obowiązany jest:

1.    Brać czynny udział w pracach związku.

2.    Przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

3.    Przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu związkowym i na stanowisku pracy.

§15

Za aktywną działalność społeczną i zawodową członek związku może wyróżniony być nagrodami związkowymi.

§16

W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub naruszenia zasad współżycia społecznego – uwłaczającego godności członka związku – po wysłuchaniu zainteresowanego, można udzielić mu upomnienia lub nagany albo wykluczyć ze związku.

§17

1.    Uchwałę o skreśleniu, ukaraniu członka, a także o zatarciu kary podejmuje zarząd związku.

2.    Od uchwały w sprawie skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary, członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu uchwały.

3.    W przypadku odwołania się od udzielonej kary, ukarany członek związku zachowuje wszelkie prawa związkowe do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Zebranie Członków o ile uzyska pisemne poręczenie trzech członków związku, posiadających co najmniej trzyletni staż związkowy.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZWIĄZKU

§18

1.    Organami związku są:

1)    Zebranie Członków
2)    Zarząd związku
3)    Prezydium Zarządu związku
4)    Komisja Rewizyjna związku

2.    Kadencja organów związku trwa 4 lata.

§19

1.    Organy związku obowiązane są strzec samorządności i niezależności związku oraz dobrowolności członkostwa związku.

2.    W działalności swej organy kierują się zasadami Statutu, kolegialności i jawności.

§20

1.    Uchwały organów związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogółu członków, z wyjątkiem przypadków szczególnych określonych niniejszym statutem.

2.    Wszystkie organy związku zobowiązane są do składania członkom związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności, w szczególności i zobowiązane są informować członków związku o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie pracowników.

§21

1.    Organy związku pochodzą z wyboru.
Wybory odbywają się na następującej zasadzie:

1)    nie ogranicza się liczby kandydatów,
2)    głosuje się na poszczególnych kandydatów,
3)    głosowanie jest tajne,
4)    funkcji w organach związku nie może pełnić osoba zajmująca kierownicze stanowisko w administracji.
Do stanowisk kierowniczych zalicza się: kanclerza, z-ców kanclerza.
5)    przewodniczącego Zarządu związku oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej związku wybiera Zebranie Członków w odrębnym głosowaniu.

2.    Członek organu związku jest obowiązany:

1)    aktywnie uczestniczyć w pracach organów związku,
2)    reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nim stałe kontakty, wysłuchiwać uwagę, propozycji członków związku oraz przenosić je na posiedzenia organów związku.

§22

1.    Członkowie organów związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełnienia obowiązków, naruszenia postanowień Statutu i obowiązujących uchwał związku, a także w przypadku prawomocnego skazania przed sąd za przestępstwa pospolite, a w szczególności z chęci zysku.

2.    Odwołanie następuje w drodze uchwały Zebrania Członków.

3.    Decyzja o odwołaniu z zajmowanych funkcji członka organu związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.

4.    Wniosek o odwołanie może zgłosić Zarząd związku, Komisja Rewizyjna związku lub 1/3 członków związku.

§23

1.    Mandat członka organów związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:

1)    ustania członkostwa związku,
2)    rezygnacji z mandatu,
3)    odwołania w trybie określonym w §22,
4)    wyjazdu za granicę na stałe,
5)    śmierci członka związku,
6)    niemożliwości pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż ½ kadencji.

2.    W razie zmniejszenia się ilości członków organu związku do stanu poniżej 50% składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.

A.    ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§24

1.    Największym organem jest Zebranie Członków Związku.

2.    Zebranie Członków związku zwołuje zarząd związku.

3.    W Zebraniu Członków związku biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie związku.

4.    W Zebraniu Członków Związku, mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym.

§25

1.    Zebranie Członków Związku odbywa się nie mniej niż raz w roku:

1)    ustala program działania związku,
2)    rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu związku,
3)    uchwala Statut, zmiany i uzupełnienia do Statutu związku,
4)    ustala strukturę organizacyjną związku,
5)    ustala liczbowy Zarząd związku. Wybiera oraz odwołuje w głosowaniu tajnym przewodniczącego związku, członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,
6)    określa ogólne zasady gospodarki finansowej, majątkowej, wysokość składki członkowskiej i jej podziału oraz zatwierdza budżet związku,
7)    rozpatruje wnioski i postulaty,
8)    rozpatruje odwołania członków związku od uchwał zarządu związku dotyczących tych członków,
9)    decyduje o rozwiązaniu związku
10)     na wniosek Komisji Rewizyjnej, udziela lub odmawia udzielania Zarządowi związku absolutorium, Zebranie Członków Związku wybiera nowy Zarząd związku.

2.    W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium nie mogą brać udziału członkowie zarządu związku.

3.    Zebranie Członków Związku podejmuje uchwały większością ważnie oddanych głosów.

§26

Na mocy uchwały zarządu związku, Komisji Rewizyjnej związku lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków związku, zarząd związku obowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego Zebrania Członków Związku, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

B. ZARZĄD ZWIĄZKU

§27

1.    Zarząd związku na bieżąco kieruje działalnością związku, a w szczególności:

1)    realizuje uchwały Zebrania Członków Związku
2)    współdziała na zasadzie partnerstwa z kierownictwem zakładu pracy we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków związku i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego,
3)    zwołuje Zebranie Członków Związku, ustala termin oraz porządek obrad, podaje do wiadomości członków nie później niż 2tygodnie przed datą rozpoczęcia obrad,
4)    zarządza majątkiem związku,
5)    powołuje w zależności od potrzeb sekcje, komisje i zespoły problemowe,
6)    ustala i kieruje zbiorowymi działaniami związku, w tym podejmuje decyzje o powołaniu oddziałów zarządu związku
7)    ogłasza strajk lub organizuje inne formy protestu.

2.    Zarząd związku wybiera ze swego grona Prezydium zarządu związku i określa jego zakres uprawnień.

3.    Do zakresu Prezydium należy przede wszystkim:

1)    kierowanie bieżącą działalnością związku i reprezentowanie go na zewnątrz,
2)    pełnienie funkcji wykonawczych i inicjujących wobec zarządu związku,
3)    zajmowanie stanowiska w innych sprawach nie zastrzeżonych w przepisach prawa i zbiorowym układzie pracy,
4)    przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom związku.
§28

Zarząd związku zbiera się w zależności do potrzeb.

C.    KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU

§29

Do zadań Komisji Rewizyjnej związku należy:

1.    Kontrolowanie działalności zarządu związku oraz realizacji uchwał organów związkowych, a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej związku.

2.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji na Zebraniu Członków Związku.

3.    Ocena realizacji budżetu oraz przekazywanie Zarządowi związku uwag i wniosków w tym zakresie.

4.    W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku, Komisja Rewizyjna związku niezwłocznie powiadamia o tym zarząd związku.

§30

1.    Komisją Rewizyjną związku kieruje przewodniczący wybrany przez Zebranie Członków Związku.

2. Komisja Rewizyjna zbiera się w zależności od potrzeb.

§31

1.    Członkowie komisji Rewizyjnej związku mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach organów związku.

2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej związku nie mogą być równocześnie członkami zarządu związku.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§32

1.    Majątek związku powstaje:

1)    ze składek członkowskich,
2)    z dotacji, darowizn i zapisów,
3)    z dochodu z organizowanych przez związek imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez związek innej działalności statutowej.

2.    Zarządzanie majątkiem związku nie może naruszać przepisów prawa.

§33

Jeżeli Zebranie Członków Związku nie postanowi inaczej, składka związkowa wynosi miesięcznie:

1)    Dla pracujących członków związku 0,5% od płacy brutto,
2)    Członkowie związku emeryci, renciści, osoby będące na zasiłku wychowawczym, bezrobotni, opłacają składki w wysokości określonej przez zarząd na dany rok kalendarzowy.

W przypadkach uzasadnionych zarząd może ustalić składkę symboliczną.

§34

Majątek związku służy realizacji i finansowania działalności statutowej związku.

§35

1.    Działalność finansowa, nie może przekroczyć rocznego budżetu związku.

2.    Sprawozdanie Zarządu z wykorzystania budżetu zatwierdza Zebranie Członków Związku.

§36

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem związku ponoszą odpowiedzialność w pełnej wysokości członkowie zarządu, którym mienie to powierzono do zwrotu lub wyliczenia się. Odpowiedzialność taką ponoszą także osoby dysponujące majątkiem z upoważnienia zarządu związku.

§37

1.    Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: przewodniczący i inne osoby upoważnione przez zarząd związku.

2.    Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób.

3.    W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zwłaszcza nabywanie, zbywanie, przekazywanie lub likwidację trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała zarządu związku.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§38

Okres poprzednich przynależności do innych związków zawodowych nie zalicza się do stażu członkowskiego związku.

§39

Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Zebrania Członków Związku, podjętą większością większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

§40

Rozwiązanie związku może nastąpić uchwałą Zebrania Członków Związku, podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

§41

1.    Czynności związanych z likwidacją związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Zebranie Członków Związku.

2.    Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie.

§42

Wynikłe na tle interpretacji niniejszego Statutu wątpliwości – rozstrzyga zarząd związku.

§43

Ilekroć jest mowa o władzach związkowych, należy przez to rozumieć zarząd związku.

Statut zatwierdzony
na I Zebraniu Wyborczym
w dniu 17.02.1999 r.

Szczecin 16 luty 2010 r.

Wprowadzono zmiany do Statutu
i zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym
w dniu 15.11.2010 r.